Cena za celoživotné dielo 2020

GRAND PRIX 2020

Nominoval Slovenský zväz kuchárov a cukrárov

VALÉRIA PLUHÁROVÁ

Valéria Pluhárová sa narodila 25. septembra 1959 v Spišskej Sobote. Na povolanie kuchára sa začala pripravovať v roku 1974 v Podtatranských reštauráciách Kežmarok, kde získala výučný list v odbore kuchár. Pokračovala štúdiom na Strednej hotelovej škole v Kežmarku, ktoré úspešne zakončila maturitnou skúškou v roku 1981. Po ukončení štúdia sa zamestnala ako kuchárka v hoteli Slovan v Tatranskej Lomnici, neskôr začala pôsobiť ako majsterka odbornej výchovy na dnešnej Hotelovej akadémii na Mikovíniho ulici v Bratislave, kde pracuje dodnes. Celý svoj pracovný život zasvätila práci s mládežou. Vychovala celé generácie mladých kuchárov, z ktorých sa mnohí stali výraznými osobnosťami slovenskej gastronómie. Je jednou zo zakladajúcich členov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, kde pôsobí od roku 1990 až dodnes.

Valéria Pluhárová je držiteľkou viacerých ocenení. Za výnimočné dlhoročné zásluhy o rozvoj gastronómie jej minister hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2004 udelil titul Majster kuchár a aj viacerí primátori Bratislavy udelením Čestného uznania za výborné výsledky práce s mládežou. Od roku 2014 je akreditovanou komisárkou WACS v odbore kuchár pre národné súťaže organizované v Slovenskej republike. Za jej osobný prínos pre rozvoj slovenskej gastronómie, ako aj Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov jej v roku 2017 prezident SZKC udelil Rád prezidenta SZKC a taktiež najvyššie ocenenie Rád sv. Vavrinca.